Atribuții

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. are urmatoarele atributii principale:
 1. asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a municipiului Sacele, precum si a celui apartinând altor detinatori, pe care îl are în administrare sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice precum si gospodarirea durabila a padurilor de pe cuprinsul acestora;
 2. asigura finantarea lucrarilor necesare în vederea gospodaririi rationale a fondului forestier proprietate publica a municipiului Sacele, precum si a celui apartinând altor detinatori, pe care îl are în administrare, si a desfasurarii normale a activitatii, în conditiile prevazute de lege;
 3. la solicitarea scrisa a proprietarilor de fond forestier privat asigura efectuarea serviciilor silvice ( inclusiv serviciul de paza ) , astfel cum sunt ele definite in legislatia in vigoare, incheind contracte de servicii silvice;
 4. organizeaza si realizeaza cadastrul pentru fondul forestier proprietate publica a municipiului Sacele, precum si a celui apartinând altor detinatori, pe care îl are în administrare si întocmeste periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor tehnice si a prevederilor legale în vigoare; la cerere poate organiza si realiza cadastrul si pentru fondul forestier ce nu se afla in administrarea sa;
 5. ia masuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier si de corectare a perimetrului padurilor prin schimburi, prin cumparare de terenuri sau prin alte modalitati prevazute de lege, pe baza de acte autentice, în conditiile legii;
 6. efectueaza schimburi de terenuri, scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale;
 7. îndeplineste atributiile prevazute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune în cazul tuturor vânzarilor de bunavoie sau silite, la pret si în conditii egale, pentru enclavele din fondul forestier proprietate publica a municipiului Sacele, precum si din cel apartinând altor detinatori, pe care îl are în administrare sau pentru care presteaza servicii silvice si pentru terenurile limitrofe acestuia, precum si pentru terenurile acoperite cu vegetatie forestiera aflate in aceste situatii, potrivit prevederilor legale;
 8. poate cumpara, în conditiile prevazute de lege, terenuri proprietate privata sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donarii lor de catre proprietari, cu respectarea prevederilor legale, în vederea împaduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de coservare si regenerare a padurilor;
 9. organizeaza si executa paza fondului forestier pe care îl administreaza sau pentru care presteaza servicii silvice, împotriva taierilor ilegale de arbori; furturilor, distrugerilor, degradarilor, pasunatului, braconajului si altor fapte pagubitoare, precum si masurile de prevenire si de stingere a incendiilor de paduri, asigurând în acest sens dotarea tehnica necesara;
 10. organizeaza si executa, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrarile de regenerare si de reconstructie ecologica ale padurilor pe care le administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, precum si cele de îngrijire ale arboretelor tinere si de întretinere a regenerarilor;
 11. asigura realizarea compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate în fondul forestier pe care îl administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice; poate realiza împaduriri în afara fondului forestier, precum si perdele forestiere de protectie în conditiile legii;
 12. urmareste protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice împotriva eroziunii si altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând si coordonând lucrari de corectare a torentilor pe terenurile foresriere aflate în perimetreJe de ameliorare, finantare de la bugetul de stat sau din credite externe, potrivit legii;
 13. asigura starea fitosanitara corespunzatoare a padurilor pe care le administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, organizând actiunile necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si a daunatorilor;
 14. amplaseaza si pune în valoare masa lemnoasa care urmeaza sa se recolteze anual din padurile pe care le administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, în conformitate cu posibilitatea padurilor, stabilita prin amenajarnentele silvice;
 15. exercita controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a lemnului în padurile pe care le administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice , pentru prevenirea prejudicierii – semintisurilor si arborilor pe picior, degradarii solului, declasarii lemnului, precum si pentru prevenirea altor fapte asemanatoare si ia masuri în baza legislatiei în vigoare, sanctionând abaterile constatate;
 16. controleaza provenienta materialelor lernnoase si a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulatiei lor pe drumurile acestora si urmareste sanctionarea neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 17. asigura valorificarea, în conditii de eficienta economica, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din padurile pe care le administreaza, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 18. achizitioneaza masa lemnoasa pe picior si produse fasonate de la alti proprietari de padure, persoane juridice si fizice, in conditiile legii;
 19. realizeaza taierea, rindeluirea, prelucrarea mecanica si uscarea lemnului, impregnarea sau tratarea chimica a acestuia cu conservanti si cu alte materiale;
 20. realizeaza produsele din lemn ce urmeaza sa fie utilizate în principal în industria de constructii, fabricarea caselor si casutelor prefabricate din lemn si a unor elemente componente ale acestora;
 21. prelucreaza materialul lemnos exploatat si valorifica produsele rezultate, în conditii de eficienta economica;
 22. executa în regie proprie sau prin agenti economici specializati lucrari de exploatare a masei lemnoase din padurile pe care le administreaza pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, în conditiile legii, în scopul gospodaririi rationale a acestora si al valorificarii superioare a lemnului, asigurarii regenerarii la timp a arboreteior si al evitarii declasarii lemnului;
 23. executa în conditii de eficienta economica prelucrarea bruta a lemnului în instalatii proprii sau prin încheierea de contracte cu societati comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea bruta a lemnului;
 24. valorifica sortimentele rezultate din prelucrarea primara si industriala a lemnului;
 25. stabileste si asigura realizarea retelei de drumuri foresriere necesare accesibilizarii bazinelor forestiere, pentru o gospodarire mai buna a padurilor, în conditiile legii;
 26. executa lucrari de construire, întretinere si reparatii ale drumurilor si cailor ferate forestiere pe care le administreaza, în regie proprie sau prin agenti economici de specialitate;
 27. administreaza ariile forestiere protejate, inclusiv parcurile nationale si naturale în care fondul forestier detine o pondere majoritara, asigurând conservarea biodiversitatii acestora;
 28. gestioneaza fondurile de vanatoare care ii sunt atribuite conform legii, raspunzand de realizarea efectivelor optime de vanat, pe fiecare fond de vanatoare, prin actiuni de selectie a vanatului, de asigurare a hranei, a adapostului, a zonelor de liniste si de inmultire a acestuia, a repopularii in unele fonduri si de recoltare a efectivelor aprobate prin programe anuale, de prevenire si combatere a braconajului;
 29. administreaza fond piscicol, in conditiile legii;
 30. organizeaza, in conditile legii, actiuni de vanatoare si pescuit pentru cetatenii romani si straini, pe fondurile de vanatoare si de pescuit atribuite in gestiune;
 31. organizeaza cresterea intensiva a vanatului in spatii special amenajate, in conditii de eficienta economica si cu respectarea dispozitiilor legale;
 32. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, referitoare la gospodarirea fondurilor de vanatoare si a celor de pescuit;
 33. la cerere poate gospodari, pe baza de contract, fondurile de vânatoare apartinând altor proprietari (detinatori), in conformitate cu legislatia in vigoare;
 34. organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului viu şi a peisajului natural;
 35. recoltează, achiziţionează, prelucrează şi valorifică, în condiţii de eficienţă economică, produsele lemnoase şi nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană şi cultivate, plante medicinale din flora spontană şi cultivate, plante tehnice, aromatice, legume, fructe, carne de vanat, vanat, trofee de vanat, mangal de bocşă, cherestele, împletituri din nuiele de răchită, produse semifabricare din lemn şi altele asemenea, pomi de Crăciun şi răchită;
 36. produce şi valorifică în condiţii de eficienţă economică mangal de bocşă, cherestele, produse din lemn, produse artizanale specifice, produse specifice naturalizare;
 37. administrează, pe bază de contract, terenuri forestiere proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ teritoriale, precum şi păşuni împădurite, perdele forestiere sau alte terenuri din afara fondului forestier;
 38. poate gospodări terenuri agricole având categoria de folosinta păşune ( inclusiv pasunile alpine ) , pe bază de contract de administrare sau de prestari servicii silvice , aprobându-le la pasunat in conditiile prevazute de lege, organizând in acest sens licitatii pentru adjudecarea dreptului de a pasuna;
 39. prestează la cerere, contra cost, servicii silvice ( inclusiv serviciul de paza) în pădurile proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, astfel cum sint ele definite in legislatia in vigoare, pe baza de contract de servicii silvice;
 40. poate asigura, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau a asociaţiilor de proprietari legal constituite, pe bază de contracte, conform prevederilor legale in vigoare;
 41. prestează, contra cost, servicii, lucrări şi transporturi pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate;
 42. realizează întreaga gamă de operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse, potrivit legii;
 43. prestează la cerere, contra cost, servicii de reclamă şi publicitate în fond forestier sau spaţii din patrimoniul propriu;
 44. stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate, potrivit legii, cu regii autonome, societăţi comerciale, precum şi cu alte terţe persoane juridice. şi fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităţi de producţie, cercetare, asistenţă tehnică, dezvoltare, comercializare, pe baze contractuale;
 45. asigură servicii de cazare şi masă pentru cetăţenii români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune, in acţiunile de silvoturism şi turism ecvestru;
 46. asigură, în condiţiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării normale a activităţilor proprii, prin agenţi economici din ţară şi din străinătate;
 47. stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servi cii din domeniul său de activitate, potrivit legii;
 48. realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, urmărirea şi analiza execuţiei acestuia, precum şi stabilirea destinaţiei profitului, potrivit legii;
 49. stabileşte măsurile necesare în vederea obţinerii de profit;
 50. iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu agenţi economici şi cu firme din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii;
 51. asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate, in condiţiile prevăzute de lege;
 52. urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor;
 53. participă cu produse specifice fondului forestier la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări;
 54. asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propagandă, ziaristică şi publicitate, specifică obiectului său de activitate;
 55. valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege;
 56. reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate;
Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A.
Sediu social: 
mun. SACELE, P-ta Libertatii nr. 17, cod. 505600, jud. BRASOV

Sediu secundar (Adresa de corespondenta si contact):
mun. SACELE, str. Fagului, nr. 46, cod. 505600, jud. BRASOV

Telefon:
(0268) 274 056

Email:
rplp_sacele@yahoo.com
© 2023 Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A.
crossmenu